FASE 3: TUTORIES EDUCACIÓ INFANTIL

Segons les darreres instruccions (BOIB i altres protocols)

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4248232&coduo=36&lang=ca

Una vegada començada la fase 3, es duran a terme al centre les següents activitats presencials:

  • TUTORIES D’ORIENTACIÓ I ACOMPANYAMENT EMOCIONAL.

Les tutories tindran una durada màxima de 45’ a Educació infantil.

L’alumnat que vengui al centre haurà de respectar les mesures de protecció. A l’entrada del centre es desinfectaran les mans amb gel hidroalcohòlic i les sabates així com els indicarà el/la mestre/a que hi trobaran. TOTS hauran de venir amb calcetins posats ja que no podran entrar a les aules amb sabates.

Pel moment de LA SORTIDA, les famílies esperaran fora del recinte escolar. Els mestres acompanyaran els infants fins a la porta de sortida.

Aquestes tutories que seran de CARÀCTER VOLUNTARI, es duran a terme tenint en compte el següent calendari:

EDUCACIÓ INFANTIL

Les classes estaran dividides en dos grups:

Moltes gràcies famílies.